תקנון ותנאי שימוש

מבוא

 1. אתר המסחר "קלין ספוט" (להלן "האתר" ו/או "קלין ספוט"), פותח ומופעל ע"י "אביטל שיווק – אבי כהן" (להלן: "החברה"), ומשמש בין היתר לסחר אלקטרוני לרכישת שירותים ומוצרים ע"י ציבור המשתמשים.
 2. לשון זכר בתקנון ננקטה מטעמי נוחות בלבד. התקנון מיועד לגברים ולנשים כאחד ויש לקראו ככזה.
 3. הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הרוכשים באתר ו/או לקוחות החברה לבין החברה ו/או כנגד מי ממפעיליו. משכך הנך מתבקש לקרוא בעיון את הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר. שימוש באתר ו/או ביצוע רכישות על ידך, משמעותן הסכמתך המלאה לאמור בתקנוןומהווה הסכמה לקבלת הודעות PUSH או הודעות טקסט ומיילים שיווקיים.
 4. כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחות הקריאה בלבד ולא תשמשנה לפירוש תוכן הסעיפים

 כללי

 1. הרשמה לאתר מהווה אישור להיכלל ברשימת הלקוחות של החברה ומהווה אישור להימנות ברשימת תפוצת הדיוור הישיר של החברה, לרבות הסכמה לעדכונים והודעות pushו/או הודעות SMS ו/או מסרונים ו/או הודעות דוא"ל שיווקיים ו/או דואר וכיו"ב.
 2. החברה ו/או קלין ספוט רשאית לשלוח הודעות שיווקיות ע"י SMS, דואר ודואר אלקטרוני.
 3. החברה מאפשרת ללקוחותיה לרכוש מוצרי צריכה באמצעות הטלפון ו/או האתר בדרך נוחה, קלה ומהירה, בכפוף להוראות התקנון.
 4. השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור חלוקה"). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור החלוקה, יש להכניס את הכתובת למשלוח. יובהר כי על אף האמור לעיל לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 
 5. אספקת מוצרים שנרכשו טלפונית ו/או באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור החלוקה, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. 
 6. החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילותה, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. 
 7. האפליקציה מיועדת למי אשר ברשותו כרטיס אשראי ישראלי בתוקף ולשימוש פרטי שאינו מסחרי בלבד.
 8. החברה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי באתר, לערוך בה את תכניה, עיצובו ו/או כל שינוי אחר לרבות מבנה האפליקציה כולה או חלקה, שכלולה ו/או הפסקתה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלבדי.
 9. כדי לבצע הזמנה של מוצר/ים באתר, יש לבחור את המוצר/ים ולאשר את ההזמנה.
 10. בעת ביצוע ההזמנה הראשונה יש להקליד את הפרטים המבוקשים במלואם כגון: שם ושם משפחה, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי וכיו"ב.
 11. יודגש ביצוע הזמנה באתר אינה מהווה אישור של החברה על ביצוע ההזמנה. אישור סופי של ההזמנה וחיוב כרטיס האשראי יבוצע רק לאחר קבלת אישור סופי מספק המוצר, ומחברות כרטיסי האשראי.
 12. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה מהמערכת. יובהר ויודגש, הזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור פרטי האשראי , קבלת מספר הזמנה, ואיסוף המוצרים.
 13. במידה והחברה לא יכולה לספק את המוצרים כיוון שאזל במלאי ו/או מכל סיבה אחרת. ראשית החברה ו/או מי מטעמה רשאים לתאם טלפונית אספקת מוצרים חליפיים, ו/או אספקת ההזמנה ללא המוצר/ים שאזלו במלאי ללא חיוב על המוצר/ים שלא סופקו. בכל מקרה החברה לא תהיה חייבת לספק את המוצרים שלא סופקו במועד נפרד ללא עלות דמי משלוח נוספים.
 14. שעות ההגעה ללקוח עלולים להשתנות לפי שינויים בכבישים, מזג האוויר ותקלות נוספות. במידה והחברה לא מצליחה לספק את ההזמנה במועד שנקבע, תוכל החברה לשלוח את ההזמנה במועד אחר שייקבע או לבטל את ההזמנה ולזכות את הלקוח בחיוב.
 15. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.
 16. אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם לחברה בגין האספקה. החברה תפצה את הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על שעה אחת בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל. 
 17. קלין ספוט שומרת לעצמה את הזכות לספק חלק מהמוצרים או לא לספק כלל ואינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימאליים כלשהם. קלין ספוט שומרת לעצמה את הזכות לספק את המוצר כלל, עם זאת, במידה שמוצר מסוים שהזמנתם לא יסופק לכם , תחויבו כמובן, בהתאם למוצרים שנשלחו אליכם בפועל. בכל מקרה קלין ספוט לא תפצה לקוח בגין חוסר, עיכוב או אי אספקה של משלוח.
 18. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בגין איחורים/עיכובים/ חוסרים לא יינתן פיצוי מכל סוג שהוא ע"י החברה ו/או קלין ספוט.

 

המוצרים

 1. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים"). 
 2. החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר . החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל. 
 3. אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה. 
 4. הלקוח יהא רשאי להוסיף ל"סל הקניות" / "עגלת הקניות" גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של "חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג "חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת. במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ"ל, קלין ספוט ו/או החברה ו/או מי מטעמה רשאים להמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או הלקוח מבקש זאת. והיה ולא נוצר קשר עם הלקוח, החברה תהא רשאית לספק תחליפים למוצרים חסרים עפ"י שיקול דעתה גם אם מחירו של המוצר החלופי יהא שונה ממחיר המוצר המוזמן. במקרה זה תעמוד ללקוח האפשרות להחזיר את המוצר החלופי במידה ואינו לשביעות רצונו, והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצרים המוחזרים. 
 5. במסגרת הרכישה בטלפון ו/או באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 6. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. 
 7. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.
 8. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם בלבד ככול ותימצאנה אי התאמות בסימון המוצרים האחריות הבלעדית הינה על ספקי המוצר. 
 9. שינוים בהזמנה לאחר שיגורה ניתן לבצע דרך האתר/שירות הלקוחות עד השעה 12 ביום שלפני קבלת המשלוח אם הינך עדין מעוניין בשינויים יש לפנות לשירות לקוחות 

 

המחירים

 1. מחירי המוצרים שיפורסמו בקלין ספוט ו/או באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או ב קלין ספוט ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח. 
 2. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף כדין (מע"מ).

 

ביצוע הרכישה בטלפון ו/או באתר

 1. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר ו/או באתר. 
 2. סיום הרכישה: בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "ביצוע הזמנה". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה. 
 3. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחברה. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי משלוח. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן לחברה, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.

 

התשלום

 1. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר. 
 2. על אף האמור לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי. 
 3. לקוחות המשלמים באמצעות paypal, נותנים הסכמתם לחיובם בדמי ניהול בסך של 6.5 ₪ בגין כל הזמנה.
 4. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שתקבע החברה על פי שיקול דעתה.
 5. מועד החיוב הוא לאחר ליקוט והפקת חשבונית ועלול להיות לפני מועד אספקת המשלוח.

 

שעות הפעילות

 1. הקלדה של הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.
 2. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות והחברה אינה מחויבת למועדים אלה. 

 

אחריות

 1. החברה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל מין וסוג שהוא") שייגרם ללקוח החברה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בטלפון ו/או באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר ו/או באתר וכיו"ב . 
 2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 
 3. הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 
 4. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. 
 5. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט
 6. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

 

תחולת דין ותניית שיפוט

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה במסגרת האתר ו/או הטלפון ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. 
 2. החברה והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון  בבתי המשפט ו/או בתי הדין בעיר תל אביב-יפו בלבד. 

 

אבטחת האתר

 1. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:
 2. חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
 3. בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.
 4. שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
 5. החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

 

כשרות לשימוש באתר

 1. כל משתמש רשאי להשתמש באתר ולבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים להלן:
 2. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחיבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, שימושך באתר ייתפס ככזה שנתקבל בגינו אישור אפוטרופוס מראש.
 3. ככול והמשתמש מזמין מוצר ו/או שירות בעבור אחרים ו/או נוספים מלבדו, יחול עליהם תקנון זה במלואו.
 4. אין לעשות שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר.
 5. להזכירכם – שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון האתר ולכללי השימוש והתחייבותכם לפעול על פיו
 6. משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בניגוד לכללי השימוש בו ו/או בניגוד להוראות הדין יישא באחריות למעשיו לרבות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם לחברה ו/או למי מטעמה ויהיה מחויב לפצות את החברה ולשפות אותה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הגין הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו למי מהם ובכלל זה שכ"ט עורך דין והוצאות משפט.  
 7. החברה רשאית להפסיק את השימוש באתר למשתמש ככל ונעשית / נעשתה על ידו שימוש בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין, ואולם אין באי הפסקת השימוש באתר בכדי לפטור את המשתמש מאחריות כאמור לעיל ו/או להוות הסכמה לפעולתו כאמור.
 8. אין לבצע רכישות טלפוניות ו/ו באתר למטרות שאינן לצריכה אישית, שכן במקרה מעין זה החברה רשאית שלא לספק את המוצרים ואף לחסם את השימוש באתר לאותו המשתמש.

 

שמירת סודיות ומסירת פרטים אישיים

 1. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאפליקציה נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 2. פרטים אישיים שנמסרו לחברה לא יועברו לצד ג' מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות הדין ובמקרה של נקיטה ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד החברה.
 3. קלין ספוט הינו מאגר רשום על פי כל דין. מספר ח.פ 058270729 שימוש באתר / טלפוני מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר המידע של החברה. בהתאם, החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו תהא החברה רשאית להעביר ללקוח מידע כלשהו על החברה או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים ושירותים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי החברה או מי מטעמה או מי באמצעותה.
 4. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגר המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין. 
 5. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר/ מסר שיווקי או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

 

שינוי / ביטול עסקאות והחזרים- מדיניות החזרות

 1. מובהר בזאת כי עד למועד סגירת ההזמנה, ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה. מעבר למועד זה לא ניתן יהיה לבצע כל שינוי.מרגע שההזמנה הועברה לחברת המשלוחים.על שינוי יהיה בעלות נוספת של משלוח נפרד.
 2. החברה תהא רשאית לבטל את העסקה במקרה של טעות קולמוס, תקלה טכנית או תקלה אחרת.
 3. החברה תהא רשאית לבטל כל הזמנה לפי החלטתה הבלעדית.
 4. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק ועד כחודש לאחר קבלת המוצר , לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.
 5. במקרה של ביטול המשלוח ,החזר כספי מלא יוחזר ללקוח, מרגע הרכישה ועד שלושה ימי  עסקים שאחריו. במידה וחלפו יותר משלושה ימי עסקים  ,והמשלוח כבר נמסר לשליחות ויצא מהמפעל, יזוכה הלקוח בהחזר כספי ,בניכוי דמי משלוח נוספים ,לאחר קבלת  החבילה חזרה למפעל ,אישור תקינות המוצרים.
 6. בעת קבלת המשלוח.במקרים הבאים:קבלת מוצר פגום/טעות במוצר/חוסר של מוצר בהזמנה,יש לצלם את כל המשלוח כולל הקרטון,המוצרים שהוא מכיל ,והמוצרים הפגומים.את הצילומים יש לשלוח לשירות לקוחות של קלין ספוט.
 7. כל זיכוי /החלפה/החזרה מותנה בהצגת החשבונית שנרכשה מהאתר עצמו.

 

תנאים נוספים

 1. אם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר כפי שהוא מופיע באתר ו/או לרבות טעות במחיר המוצר, לא יחייב הדבר את החברה. במקרים כאמור תהא החברה רשאית לבטל את העסקה.
 2. רישומי המחשב בדבר הפעולות המתבצעות באמצעות הטלפון ו/או האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.
 3. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי החברה. 

 

זכויות יוצרים

 1. זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת באתר, עיצובה, התוכנה במסגרתה נעשה שימוש, קבצים ועיצובים גרפיים, קוד מחשב, טקסט וכל מידע הכלול במסגרת האפליקציה הינה בבעלות החברה בלבד.
 2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, ו/או למסור לצד שלישי אלא באישור מראש ובכתב של החברה ובכפוף להסכמתה ככל אשר ניתנה.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המתפרסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות המוצרים והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של קלין ספוט ישר אליך בכתב ומראש.

 

שונות

 1. תקנון זה לרבות פרשנותו, אכיפתו ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
 2. תנאי האספקה והמשלוחמהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה
 3. כל טענה, דרישה ו/או תביעה תועבר בכתב לכתובת החברה.
 4. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. כתובת החברה רח' שידלובסקי 1 , יבנה. ח.פ חברה 058270729.